Sunday, January 06, 2013

Intervista ma’ Paul Vella, Melbourne, L-Awstralja.


Paul Vella, twieled Ħal Balzan 1944 għex il-Gżira. Kien jaħdem bħala Linotype Operator it-Times/Berqa fis-sittinijiet bikrin. Din hija intervista qasira li għamilt lilu lejn l-aħħar parti tas-sena 2012.

     1.     Issa li hemm fl-Awstralja dħaltu fir-rebbiegħa x’inhuma l-pjanijiet tal-Maltese Literature Group? Grupp bħal dan kemm hu effettiv biex ilaqqa’ flimkien il-Maltin fl-Awstralja?

Issa li spiccat ix-xitwa u qeghdin fir-rebbiegha, se nergghu nibdew niltaqghu filghaxija fl-ahhar Gimgha tax-xahar ghax matul ix-xhur tax-xitwa konna qed niltaqghu l-ahhar Hadd tax-xahar wara nofsinhar kemm minhabba li hafna jsibuha bi tqila biex isuqu fid-dlam u x-xita u kemm minhabba l-ksieh. Issa fi hsiebna li jkollna l-Laqgha Annwali Generali u l-Festin tal-Milied fejn niltaqgu fuq il-proprjeta` tal-membri taghna Frank u Draga Bonett u naghmlu barbecue bla hlas ghall-membri. Il-Grupp taghna dejjem ihajjar lill-komunita` biex tattendi l-laqghat taghna u forsi jsiru membri imma niehdu gost meta jigu gh-all-Programm Muziko-Lettararju li naghmlu kull sena u niehdu gost ukoll li kulhadd jibqa’ hemm sal-ahhar avolja l-programm idum xi tliet sieghat. Kulhadd jiehu pjacir u japprezza.

     2.     Inti personalment fiex inti impenjat bħalissa?

Jiena, barra li jien il-PRO tal-Grupp Letteratura Maltija u niehu hsieb il-Folju ta’ kull xahar, jien ukoll PRO tar-Reskeon Maltese Associaiton, wahda mill-eqdem u wahda mill-ikbar ghaqdiet Maltin f’Melbourne, segretarju tar-Reskeon Seniors Group, ghaqda ohra kbira u jien xandar ta’ programmi Maltin fuq radju Komununitarju f’Melbourne, 3ZZZ, li programm taghna jistghu jinstemghu minn fuq l-internet ukoll ghax idumu hemm gimgha shiha.

      3.     Kif iħarsu lejn Malta l-Maltin li jgħixu fl-Awstralja llum?
Il-Maltin ta’ hawn, hafna minnhom huma anzjani u ghandhom nostalgija kbira ghal Malta u ghadhom ihobbu u mxenqin minn dak kolllu li hu Malti. Ghalhekk ihobbu jisimghu il-programmi Maltin ghaliex ihossuhom aktar qrib Art Tweldihom.

FEJN KONT?

Fejn kont
Xħin sħab sewdieni
Dallam lil ħajti?
Pruvajt infittex
Lil min iwennisni,
Jimlini bit-tama
Biex ngħix il-ħajja ferħana
Li dejjem kont naf.

Fejn kont
Xħin saħħti ġarrbitni
U ħsibtni qed nara
Tiegħi t-tmiem?
Fittixt lil min nafda
Ħalli jwennisni
U jerġa’ jabbini
Fuq il-karru tal-ħajja
Tas-saħħa li tlift.

Fejn kont
Matul ħajti
Meta mwarrab
Ħassejtni mirbugħ?
Xtaqt il-wens tiegħek
Biex terġa’ tibnili
L-fiduċja li kelli
Matul ħajti kollha
U li issa kont tlift.

Fejn kont?
Għidli: fejn kont?

Kont hawn...
Dejjem ħdejja!

PAUL VELLA
Melbourne, Mejju, 2012

No comments: