Tuesday, October 18, 2011

IL-ĦARIFA FIL-POEŻIJA –It-Tieni Parti:

(Kumment ta’ Patrick Sammut)

Il-21 ta’ Settembru jġib miegħu l-istaġun tal-Ħarifa. Huwa żmien ta’ transizzjoni, bejn l-istaġun jaħraq u niexef tas-Sajf u l-istaġun kiesaħ u li jġib ix-xita miegħu tax-Xitwa. Il-Ħarifa ġġib magħha l-ftuħ tas-sena akkademika u l-ewwel xita (Settembru) u anki x-xhur tar-Rużarju (Ottubru) u tal-Mejtin (Novembru). Bosta poeti għandhom għal qalbhom dan l-istaġun li bħal staġuni oħra jakkwista wkoll tifsiriet simboliċi, u lil xi wħud ifakkarhom f’waqtiet jew ħsus partikolari. Hawnhekk issibu ħames poeżiji ta’ ħames poeti differenti, tlieta minnhom membri tal-Għaqda Poeti Maltin.

Għalina li ngħixu fl-Ewropa hija ħaġa stramba naqraw poeżija li fiha Settembru jintrabat mal-istaġun tar-Rebbiegħa. Imma dan mhux hekk għal min jgħix f’pajjiż-kontinent bħall-Awstralja. Dan tfakkarhulna l-poetessa u rumanziera Maltija-Awstraljana Lou Drofenik fil-poeżija tagħha Settembru. Mela filwaqt li dan ix-xahar għalina jġib miegħu weraq kannella u siġar li jinżgħu mil-libsa ħadranija tagħhom, għal min jgħix fl-Awstralja u dik in-naħa tal-globu Settembru jfisser “ward u żahar”, “għasafar żgħar,/ ġonna ħodor”, “elf kulur jgħajjat” u iktar. Is-sens ta’ ħajja u armonija li jġib miegħu Settembru fl-Awstralja jitwassal minn Lou Drofenik permezz tal-vers mużikali tal-ottonarju u r-rima mqabbża (abċb).

Fil-poeżija tiegħu Salv Sammut jitlaq mil-letterali u jikteb dwar is-sħab, id-dlam u l-weraq isfar u niexef li ġġib magħha l-Ħarifa, biex wara jgħaddi għas-simboliku u l-livell metaforiku: l-istaġun tal-Ħarifa li jfakkar li anki l-bniedem mhux etern u għandu l-waqt tat-tmiem tiegħu. Id-deċennji li jsemmi Salv Sammut jitqabblu mal-weraq li jinxef u jaqa’ mis-siġra biex ma jerġax jieħu l-ħajja.

Simili għall-versi ta’ Salv Sammut huma dawk ta’ Stefano Farrugia li għalkemm poeta żagħżugħ jikteb eleġija. Il-Ħarifa għalih tfakkar fil-gwerra li ġġib il-mewt ta’ tant żgħażagħ bħalu. Mela l-Ħarifa hawn tintrabat mad-demm u mal-agunija. Il-lewn li jaħkem hawn mhux l-isfar, il-griż jew id-dlam, imma l-aħmar tad-dmija li jixxerrdu fil-gwerer.

Mill-ġdid Ramon Psaila jitnebbaħ mid-dinja naturali u jikteb dwar il-verdun u r-rummien, it-tnejn ħlejjaq li jintrabtu mal-miġja tal-Ħarifa. Il-versi sempliċi u sbieħ ta’ Ramon Psaila jfakkruni fil-versi naturali tal-poetessa Għawdxija Mary Meilak li wkoll nisġet deskrizzjonijiet u metafori mill-isbaħ f’rabta mad-dinja naturali. Ramon Psaila hawnhekk jispiċċa b’referenza għat-twemmin.

SETTEMBRU

Ġie Settembru, jiġri, jaqbeż,

mimli sema, ward u żahar.

Kemm int sbejjaђ fir-rebbiegђa

noђlom miegђek lejl u nhar.


Siġar kbar tal-Ewkaliptus

imdewdin b'gђasafar żgђar

ġonna ђodor, siġar sofor

jiżfnu dawra ma’ kull dar.


Friefet kbar, elf kulur jgђajjat

pappagalli żaqqiqin

jgђajtu, jwerżqu, jtiru, jieklu

tul l-Awstralja ferђanin.


Mitt elf barri, miljun nagђġa,

baqar sbieђ, gђajnejhom kbar,

imdawrin biċ-ċkejkna magђhom

jirgђu barra lejl u nhar.

Lou Drofenik


DEĊENNJI U WERAQ TAL-ĦARIFA


Mas-sħab li jinġema’

F’ħajbur bexxiexi, griż u ftit idallam

Tinqata’ werqa minn siġra matura

Li offriet kemm il-kenn u l-ossiġnu

Lil kull min xtaq jistkenn taħtha.

Titbandal u tixxejjer mal-buffuri

W’hekk tinħeba qalb il-weraq

Li jaqa’ musfari.


Deċennji jinġemgħu fl-annali

Tal-bniedem f’tellieqa tremenda

Ħa jippreserva l-immortalità

Li ħolom li seta’ jakkwista.

Iżda b’diqa jar’hom iwaqqgħu werqithom

Midbiela waħda waħda fid-dagħbien

Ta’ ħarifa fl-eżistenza ffissata

Biex jintilfu ma’ dawk ta’ qabilhom

Ħa jgħaqqdu damma sħiħa

Fix-xtiewi ndividwali.


Deċennji u weraq ilkoll

Jinqatgħu minn siġar ħajjithom

U fil-ħemda profonda f’realtà

Li taqta’ u tweġġa’,

Tibda l-indikazzjoni li l-ħarifa

Waslet u bdiet issaħħab ’il madwar!

Salv Sammut


X’ĦARIFA DIN


Ħarifa ta’ żgħożiti fil-ħolm li dbiel u miet

tfakkarni fl-akbar nixfa li bħali tgħidx kemm bkiet

kif rat il-weraq jaqgħu ftit ftit minn ħalq is-siġar

bħal donnhom bnedmin mejta fil-ħaqq ta’ min ried jishar


f’nofs gwerra mingħajr isem li tinsa minn fejn bdiet

u f’moħħok bħall-ħarifa taf tħalli t-tifkiriet

qed jaqgħu waħda, waħda bla qatt tista’ tiġborhom

u magħhom tnin il-ġrajja tat-tmiem li mar jostorhom


u t-tmiem isir il-bidu ta’ ġrajja oħra ġdida

tistenna l-weraq joħroġ u l-ħajja terfa’ idha,

imm’issa z-zkuk tas-siġar flok bl-ilma nsqew bid-dmija

u l-weraq qiegħed jibki demm jgħajjat bl-agunija.

Stefano Farrugia, L-Imqabba


IL-BENNA TAR-RUMMIEN


Sa minn kmieni beda jgħanni

għanna ħelu l-verdun

donnu illi ried jgħidilna

se jkun aħrax l-istaġun.


Jittajjar minn siġra għal oħra

deher kemxejn naqra għajjien

sakemm daħal jistkenn bilġri

ġewwa siġra tar-rummien.


Kien għoddu qabditu l-biża’

jidgeddes moħbi fil-weraq

xita qliel ta’ qtar mill-oħxon,

fost ragħad, sajjetti u beraq.


Farfar it-tixrib li kellu

munqaru mesaħ maz-zkuk,

rasu mistrieħa mas-siġra

dar kull fergħa bhall-mekkuk.


Hemmhekk kif baqa’ mistagħġeb

ma riedx jemmen lil għajnejh

x’kienet il-frotta maqsuma

li tinsab imdendla ħdejh.


Beda jistaqsi lil ruħu

sewwa ċar qed nara jiena,

dak ħaġar maqtugħ djamanti

indaqs sew, kollha leqqiena.


Resaq sabiex aħjar jifli

bil-munqar ma qgħadx jistenna

naqqar waħda, naqqar oħra

xi tjubija, ħlewwa u benna.


Miblugħ ħares lejn is-sema

jgħanni vrus t’għasfur għannej

kemm hi bnina r-rummiena

kemm hu ibnen il-Mulej!

Ramon Psaila

No comments: