Sunday, August 23, 2009

3 okkazjonijiet recenti fejn ippartecipajt attivament

(1) Nhar il-Gimgha, 24 ta’ Lulju 2009, l-Ghaqda Poeti Maltin tellghet Serata ta’ Kommemorazzjoni f’Gieh il-poeta Ghawdxi Gorg Pisani. Proprju f’din is-sena jitfakkru zewg anniversarji marbutin ma’ Gorg Pisani: il-100 sena minn twelidu u l-10 snin minn mewtu.
L-okkazjoni saret fuq il-Bastjun ta’ San Gwann, ic-Cittadella, Ghawdex, u dan taht il-patrocinju tal-Onor. Sinjura Giovanna Debono, Ministru ghal Ghawdex. Kienu prezenti wkoll is-Sur Anton Tabone, ex-Speaker tal-Parlament, u n-nutar Paul. G. Pisani, iben il-poeta.
Fir-ritratt nidher qed naqra zewg poeziji tal-poeta Gorg Pisani.(2) Nhar il-Gimgha, 14 ta' Awwissu, tfakkar is-67 anniversarju tal-Konvoj ta' Santa Marija. Il-post fejn sehh dan kien id-Dwana l-Antika. Ghall-okkazjoni kienu mistiedna veterani tat-Tieni Gwerra Dinjija, dinjitarji u politici. Jiena qrajt diskors qasir dwar i-tifkira tal-Konvoj ta' Santa Marija. Il-messagg ewlieni kien li jehtieg li l-ghalliema u l-anzjani jghallmu lill-generazzjonijiet iz-zghar ikunu konxji tal-imghoddi taghhom halli jkollhom gejjieni dejjem ahjar, nieqes minn gwerer u kunflitti.(3) Nhar il-Gimgha, 21 ta' Awwissu, fir-Razzett tal-Markiz fil-Mosta, l-Ghaqda Poeti Maltin tellghet Lejla ta' Poezija ohra. Din id-darba mistiedna specjali kienet il-poetessa mill-Italja tat-Tramuntana, Paola Mara De Maestri (Morbegno, Sondrio). Waqt is-serata inqraw ghadd ta' poeziji mill-membri tal-GhPM, parti kbira minnhom bit-Taljan. Jiena qrajt bijografija qasira tal-poetessa u intervistajtha dwar ir-rahal minn fejn gejja, it-tematika u l-forom tal-poezija taghha u l-attivita' taghha bhala ghalliema u gurnalista.

Fi tmiem is-serata l-GhPM u Paola Mara De Maestri sahhu r-rabta ta' bejniethom billi taw rigali lil xulxin f'forma ta' kotba u rikordji ohra.

Ghal rapporti bit-Taljan ara l-links:


No comments: