Monday, September 22, 2008

Kumment pozittiv dwar dil-blogg

Il-poetessa Therese Pace ghadha kemm baghtitli dawn il-messaggi:

Kumment 1: Dhalt nara ftit il-blog tieghek u veru kien fih x'tara. Ghadni ma rajtx kollox, tajtu daqqa t'ghajn fuq fuq u nerga' nidhol il-lejla biex niflih sew. Hemm hafna artikli interessanti imma l-ewwel li harist kien ghar-rapport ta' Ravenna. Milli jidher kellkom esperjenza sabiha hafna. Prosit. Issa gibuha fuq il-gazzetti kollha biex min ma jridx ukoll ikollu jaraha!!!!!!!!!!!!
Ghad irrid naqra sew l-intervista ma' dak il-professur Rumen. Veru ghandek kuntatti interessanti int. Dwar l-intervista tieghi harget tajba imma dejjem nghid jien fejn haddiehor jien farka. Dwar it-tnejn Awstraljani nistqarr li qatt ma kont smajt bihom avolja Karkarizi. Biex tara kemm jiswa blog hekk.
Tislijiet u prosit mill-gdid
Therese

Kumment 2: Xtaqt inzid ma ta' qabel biex tkun taf kemm hu siewi u segwit il-blog tieghek. Minnu dahlu sitta fis-sit tieghi wara li ppostjajt l-intervista tieghi, u dawn mill-Korea, Argentina, America. Spanja u lussemburgu.
grazzi
Therese

No comments: