Friday, August 09, 2013

Fl-Għid tal-Assunta 15 – V111 – 2013

Minn kull rokna ta’ gżiritna
tiġi n-nies fil-Katidral
hekk kif jidħol magħna Awwissu –
żgħażagħ, xjuħ, miżżewġa, tfal!

Is-sajf ikun fl-aqwa tiegħu,
l-emigranti bdew ġejjin
sabiex f’nofs dax-xahar igawdu
l-Assunta, Omm il-bnedmin.

Li fil-għar ċkejken ta’ Betlem
għan-nifs sħun ta’ baqra w ħmar
lil binha welldet f’maxtura
bl-anġli dlonk jagħtu l-aħbar

Li kien twieled l-Iben t’Alla
biex jifdina u jsalvana,
bieb il-Ġenna fis jiftħilna
mix-xitan ħielsa jarana.

Beltna xxidd l-ilbies tal-festa
biex issellem lil Marija;
baned, ferħ, tlielaq tal-bhejjem,
mixegħla, musketterija.

U ġewwa l-Knisja Matriċi,
tiżjin, dwal, funzjonijiet,
statwa li tonqosha l-kelma,
Għaġeb tal-għeġubijiet!

Li l-Ħamis fl-għaxija toħroġ
b’idejha sewwa imberrħin
sabiex hienja ġo dirgħajha
tħaddan lilna il-Għawdxin.

Niftakar lil Dun Tarċisju,
lill-għażiża ommi Lola –
Int għalihom kont il-ġawhra,
jew tal-ġonna l-isbaħ vjola!

Hekk kif tkun iddur mat-toroq
merfugħa fuq l-ispallejn,
ixħet ħarstek fuq il-morda,
ixxuttalhom il-ħaddejn

Mid-dmugħ illi jnikkithom
fuq is-sodda tal-mard tagħhom;
‘tihom il-fejqan, il-faraġ,
u urihom l’inti magħhom!

U lis-Soċjeta’ Leone
li tagħmel kollox għalik,
kompli saħħaħ, orbot, irfed,
biex foħrija żżid ittik.

Inti kont illi fil-Gwerra
bgħattilna konvoj prezzjuż
illi refagħna minn xagħarna
b’munizzjon hekk delizzjuż.

Li mill-ġdid tana l-forza
biex inħarsu ‘l quddiem
u lill-għadu nqaċċtu ‘l barra
li għakkisna għal tant żmien.

Issa f’dan is-seklu tagħna
la tiqafx tidħol għalina;
Inti l-mimmi ta’ għajnejna
Int l-Assunta, Omm ħanina!

Min ħadimlek il-bradella
kien missieri l-mastrudaxxa;
jiena ibnu, hawn qudddiemek,
irrid bik dejjem nitpaxxa.

U meta ż-żmien jagħlaqli
‘tini l-grazzja niġi ħdejk;
sakemm iżda għadni hawn isfel
bla dewmien berraħli jdejk!

Kav Joe M Attard
Victoria Għawdex
Awwissu 2013


No comments: