Friday, October 23, 2009

Ktieb gdid ghall-istudenti tal-Malti SEC u MATSEC

Ghadu kemm hareg mid-dar tal-pubblikazzjoni Agius
& Agius ktieb iehor fis-sensiela SEC SUCCESS, din id-darba f'rabta mal-Malti SEC u MATSEC, mill-pinna ta' Patrick Sammut, ghalliem tal-Malti u tat-Taljan fis-Sitt Klassi tal-Kullegg ta' De La Salle.

F'dan il-ktieb wiehed isib:
  • Ghajnuna siewja ghall-analizi tal-poezija fil-prattika
  • Suggerimenti ghall-istudent dwar kif jinbena il-komponiment ta' analizi
  • Tabelli biex jghinu lill-istudent
  • Ezercizzji u mistoqsijiet ghall-istudent
  • Komponimenti mudell li jghinu fl-apprezzament tal-poezija
  • Biblijografija utli li tghin lill-istudent fl-apprezzament tal-letteratura Maltija u l-kritika letterarja.

Patrick Sammut janalizza minn angoli differenti (il-hsieb, il-metrika, il-prosodija, ir-rima, il-licenzji poetici u l-figuri tat-tahdit, il-lessiku, is-sintassi u l-morfologija) 21 poezija ta' 18-il poeta differenti marbutin mal-ewwel u mat-tieni nofs tas-seklu 20.

Il-poeti huma Dun Karm Psaila, Gorg Pisani, Dun Frans Camilleri, George Zammit, Karmenu Vassallo, Karmenu Ellul Galea, Salvu Sammut, Rena Balzan, Alfred Massa, Gorg Borg, Achille Mizzi, Mario Azzopardi, Vanni Sant, Charles Coleiro, Victor Fenech, Immanuel Mifsud, Godwin Ellul u Marjanu Vella.

SEC SUCCESS - MALTI ta' Patrick Sammut jista' jinkiseb mill-hanut ta' Agius & Agius fil-Blata l-Bajda u mill-hwienet tal-kotba ewlenin.

No comments: