Friday, February 08, 2013

Joħroġ IL-PONT ta' Frar 2013

Għadu kemm ħareġ IL-PONT ta' Frar 2013. Din hija rivista letterarja elettronika. Min irid jaqraha jista' jsibha f'dan il-link:

http://www.scribd.com/doc/124555856/Il-Pont-Frar-2013

Ħajr dejjem lil Omar Seguna għal-link u lil Hilary Spiteri għas-setting tar-rivista elettronika.

Imut Membru Onorarju tal-Għaqda Poeti Maltin

Nhar it-Tlieta, 5 ta’ Frar, 2013, miet is-Sur Marċel Mizzi, Membru Onorarju tal-Għaqda Poeti Maltin. L-Għaqda ħadet ħsieb li tibgħat kuruna f’ġieħu u nkitbet ittra ta’ kondoljanzi lill-familjari tiegħu.


Marċell Mizzi twieled fil-15 ta’ Marzu 1922, fir-Rabat, Għawdex, f’familja numeruża. Beda jistudja l-Università ta’ Malta fl-1939 imma kellu jitlaq il-kors tal-Liġi fl-1943 minħabba mard. Kien membru tal-Parlament bejn l-1955 u l-1958 u bejn l-1963 u l-1964. Bejn l-1955 u l-1958 kien ukoll student għal P.L. u ħa l-warrant fl-1958.

Agħtih Mulej il-mistrieħ ta' dejjem.

Thursday, February 07, 2013

My poem published in India

Milli jidher il-versi sempliċi li bgħatt lil ħbiebi l-poeti barranin fil-bidu tas-sena ntogħġbu fl-Indja. Tistgħu ssibuhom ippubblikati f'dan il-link tal-worldpeacepoetry.com:

http://worldpeacepoetry.com/patrick-sammut-2/

Grazzi lill-poeta Indjan Ashok Tholana Chakravarthy.

_______ o_______

Well Wishes, a simple poem which I mailed to my poet friends abroad was much appreciated in India. You can read it in the following link of worldpeacepoetry.com:

http://worldpeacepoetry.com/patrick-sammut-2/

A big thanks to Indian poet Ashok Tholana Chakravarthy.


Sunday, February 03, 2013

Intervista ma' Alfred Palma


(Fir-ritratt Alfred Palma jidher quddiem il-kappella fejn hemm midfun Dante Alighieri, fil-belt ta' Ravenna, Settembru 2008)

1. Meta tħares lura liema kien ix-xogħol l-iktar għal qalbek fil-qasam letterarju? Għaliex?

Meta nħares lura, l-aktar xogħol li kien, għadu u jibqa’ għal qalbi kienet it-traduzzjoni tad-Divina Commedia ta’ Dante li, barra li offrietli sfida f’żgħożiti, għallmitni s-sigriet tat-tenaċità, kif jaħdem moħħ il-bniedem u l-filosfija tal-ħajja.

2. Naf li inti involut f'attivitajiet ta' natura kulturali u letterarja fi ħdan Ħaż-Żabbar. Xi tgħid dwar dan?

 Iva, f’Ħaż-Żabbar jien involut f’diversi attivitajiet, l-aktar mal-Kunsill Ċiviku tal-lokal, għal snin twal immexxi b’tant dedika u  sagrifiċċji mis-Sinjura Grace Pace. Għalkemm m’iniex involut direttament fil-Kumitat, xorta  ngħin kemm nista’ biex bosta mill-attivitajiet li jkunu ppjanati jsiru, u jsiru b’suċċess. Ngħin ukoll bi programmi kulturali fuq Radju Hompesch, ir-radju tal-komunità Żabbarija, u noffri volontarjament is-servizzi tiegħi kulmeta l-Kunsill Lokali jitlobni l-għajnuna  f’attivitajiet kulturali, u dan ukoll nagħmlu bil-qalb għax nemmen li l-kultura hija r-ruħ tal-bniedem u mingħajrha l-bniedem jitlef kull skop li għalih inħoloq.

3. X'kien l-iktar xogħol letterarju reċenti tiegħek, u fuq xiex qed taħdem bħalissa?

L-aħħar xogħol li ppubblikajt kienet it-traduzzjoni tas-Sunetti ta’   Shakespeare. Dalwaqt noħroġ ukoll ġabra ta’ novelli, stejjer u kitbiet oħra, bl-isem Mill-kexxun t’isfel u, jekk ma jinqala’ xejn, aktar ’il quddiem it-traduzzjoni ta’ Candide ta’ Voltaire.


LILEK, ĦABIB…
(Lil Peter A. Caruana)

Pinġejt il-poeżija, tajtha sura,
Emmint sħiħ f’Alla,  ħabbejt in-Natura;
Tajt kulma  stajt lil martek, lil uliedek,
Erħejt f’idejn Mulejna tbatijietek;
Rajnik  tiċċajta, drabi xxerred demgħa,

Aħrax  ċanfart lil min Ilsienna rema.

Christine, Josette u Pierre, l-għażiża martek,
Aktar għeżież mix-xemx li ddawwal artek,
Raw fik missier  ħabriek, li għex għalihom,
U martek, Mary Grace, raġel li ħabbha.
Aħna ma ninsewk qatt u, bl-hena mxabba’,
Nilqgħuk hawn fostna, xħin fil-Kikkra tagħna
Arak  dlonk ma’ Dun Karm tissieħeb magħna!  

Alfred Palma                                 19 ta’ Marzu, 2012                   

(Dan hu materjal li deher fir-rivista letterarja elettronika IL-PONT ta' Jannar 2012)