Monday, September 21, 2009

Lejla Muziko-Letterarja fl-Awstralja, Melbourne

Lejla Muziko-Letterarja f’Melbourne
(minn Paul Vella)


Il-Grupp Letteratura Maltija fil-Victoria, kellhom il-Lejla Muziko-Letterarja ghal din is-sena, fis-Sala tac-Centru Malti ta’ Parkville, nhar il-Hadd, 20 ta’ Settembru.
Ghalkemm l-isem baqa’ ta’ “Lejla”, din id-darba il-grupp iddecieda li jaghmiha fis-2 pm, l-aktar minhabba li l-komunita` Maltija dejjem kull ma tmur qed tikber u hafna jsibuha bi tqila biex isuqu bil-lejl. Dan il-hsieb jidher li kien wiehed ghaqli ghaliex din is-sena madwar 120 attendew ghal din is-serata, aktar u aktar meta wiehed jiftakar li kien hemm hafna avvenimenti li nzammu fl-istess jum.
Din is-sena il-Grupp qieghed jiccelebra t-30 Anniversarju mit-twaqqif tieghu u nispera li aktar ’il quddiem ikollna cans niltaqghu minn fuq dawn il-pagni biex nitkellmu fuq dan.
Il-lejla bdiet billi s-Segretarja tal-Grupp, is-Sinjura Rosemary Attard, tat merhba lil dawk prezenti u ntroduciet lill-President, Dr Victor Sammut.
Dr Sammut beda biex irringrazzja lil dawk li hadmu bi shih biex din il-lejla tkun wahda ta’ success. Saret prezentazzjoni ta’ fjuri lil Dr Clemente Zammit u s-Sinjura tieghu Mary, li f’din l-okkazjoni kienu qed jiccelebraw il-45 anniversarju taz-zwieg taghhom.
Imbaghad Dr Sammut kompla billi qal li hemm ragun li niccelebraw f’dan l-anniversarju u nibqghu insegwu l-ghanijiet tal-Fundatur taghna, il-mibki u qatt minsi, Dr Guze` Abela.
Prezenti fost ohrajn, hadna gost naraw lill-Konslu Emeritus ta’ Malta fil-Victoria, Dr Clemente Zammit u s-Sinjura tieghu, Mary; l-Avukat Victor Borg, President tal-Kunsill Malti tal-Victoria; u Fr Denis Carabott, Fr Emmanuel Adami u Fr Dr Victor Shields, kollha mis-Socjeta` Missjunarja ta’ San Pawl u membri ta’ ghaqdiet ohra Maltin.
Ha sehem ukoll il-Wyndham Maltese Choir, taht id-direzzjoni tas-Sinjura Yvonne Caruana li fethu l-programm bil-kant tal-Innu Malti.
L-ewwel qari sar minn Laurie Armato li tana zewg poeziji tieghu, “Il-Gawwija z-Zoppa” u “Dinja Kbira, Dinja Zghira” u wara smajna l-poezija “Talba ta’ Min Jissielet man-Nirien” ta’ Albert Agius li qara huwa stess. Wara zewg poeziji ta’ Marie-Louise Anastasi “F’Dawk l-Ewwel Zminijiet” u “Gmiel ta’ Holqien” smajna lil Guzi Camilleri jaqra l-proza tieghu “Kemm Ghandna Maltin Mohhhom Jilqilhom”.
Ghall-ewwel intervent muzika kien hemm grupp maghmul minn Laurie Armato fuq il-Mandolina, Joe Gauci u Manuel Casha fuq il-kitarri u Joe Camilleri fuq il-Bongos, li tawna tlitt siltiet muzikali.
Poezija ta’ Nazzarenu Zerafa, minn Queensland, “Harsa minn Ghajn il-Labra” inqrat minn Charles Attard. Josephine Cassar qrat zewg poeziji “Taqbida Moderna” u “Perspettiv” li kitbet hija stess fejn wara smajna lil Dr Victor Sammut bil-proza tieghu “Dinja Catta”. “Fakkartni fl-Awstralja” kienet poezijia ta’ Joe Lofaro li qara huwa stess.
Intervent muzikali iehor, din id-darba mill-Wyndham Maltese Choir.
Imbaghad wasalna ghal xi haga specjali fejn rajna prezentazzjoni bil-power point, “Grupp Letteratura Maltija 1979-2009”, xoghol sabih ta’ Dr Clemente Zammit, fuq l-istorja tal-Grupp matul dawn l-ahhar 30 sena, li ntlaqa’ tajjeb hafna.
Wara smajna messagg qasir fl-okkazjoni tac-celebrazzjoni tal-Grupp u dan kien gej mill-Kap Ezekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Sergio Grech, minn Malta.
Wara ntervall ta’ nofs siegha bdiet it-tieni parti fejn l-istudenti tal-Lingwa Maltija tal-Kunsill Malti tal-Victoria, go Parkville, tawna sketch qasir “Il-Wasla f’Port Melbourne fl-1950”, kitba u direzzjoni ta’ Giorgina Scillio. Fih hadu sehem Giorgina Scillio, Bernadette Bezzina, Linda Duckham u Craig Wright.
Proza “Fil-Bitha” miktuba minn Frank Bonett, inqrat minnu stess. Manwel Cassar, kiteb u qara zewg poeziji, “Ghal Darcy Freeman” u “Wara l-Ghabex, Cape Shank’, filwaqt li tlitt poeziji tal-membru minn Queensland, Vincent Anastasi, “Id-Dell”, “Taqtigha” u “San Pawl” inqraw minn Rose Lofaro.
Imbaghad kellna intervent muzikali iehor mill-grupp ta’ Laurie Armato, Joe Gauci, Manuel Casha u Joe Camilleri.
Il-PRO tal-Grupp, Paul Vella, imaghad qara novella tieghu stess, “Ma Kienx Dundjan tal-Milied”. Joe Saliba, ghadu kemm ippubblika ktieb iehor, “Uluru”, gabra ta’ poeziji mill-1997-2008, ktieb sabih hafna. Joe qralna tlitt poeziji minn tieghu: “Sarah Island (Macquire Harbour, Tasmania)”, “Skont Kif Johodha” u “Hajki Amoruzi”.
Il-Wyndham Maltese Choir tawn zewg kanzunetti ohra sbieh.
Wara, Rosemary Attard, qrat il-proza taghha “Gurnata fil-Harifa f’Melbourne 2009”.
George Aquilna kittieb ta’ poeziji sbieh u ghannej tajjeb, ma setghax ikun maghna minhabba li kien xi ftit ma jiflahx u ghal dan il-ghan, il-poezija tieghu, “In-Nemla”, inqrat minn Ray Anastasi. Ray imbaghad qralna zewg poeziji ohra, xoghoijiet tieghu, “Qasmuli Qalbi” u “Dejjem Tahfrilna”.
L-ahhar bicca proza, “Student Akkanit”, inqrat minn Dr Victor Sammut.
Wara dan il-Wyndham Maltese Choir ghalaq il-lejla bil-kant ta’ Advance Australia Fair.
Nirringrazzjaw lil Ray Anastasi ghall-Koordinazzjoni u preparamenti ghal din il-lejla; l-ghazla tal-materjal kien f’idejn Dr Victor Sammut, Manwel Cassar u Ray Anastasi; Amministrazzjoni: Rosemary Attard u Marie-Louise Anastasi; xoghol tal-ktejjeb kien f’idejn Ray Anastasi.
Ringrazzjament ukoll lill-Membri tar-Reskeon Maltese Association u Reskeon Seniors Group, Caesar Vella, Phyllis Vella u Salvina Vella (li hija wkoll membru tal-Grupp) li hadu hsieb l-ikel fil-kcina u t-te u l-kafe`.
Ringrazzjament specjali li Dr Clemente Zammit, ghax-xoghol sabih li ghamel bil-powerpoint fuq l-istorja tal-Grupp.