Thursday, October 01, 2009

INTERNATIONAL DAY OF NON-VIOLENCE


Tomorrow, 2nd October, is the INTRENATIONAL DAY OF NON-VIOLENCE.

It is also the birthday of Mahatma Gandhi (1869-1948).


Il 2 ottobre si celebra il GIORNO INTERNAZIONALE DELLA NON-VIOLENZA.

E` anche l'anniversario della nascita di Mahatma Gandhi (1869-1948).

Monday, September 28, 2009

Zewg Kotba Godda/ Due libri nuovi

Ghadhom kemm hargu zewg kotba ohra tieghi. L-ewwel wiehed huwa gabra ta' rakkonti ghat-tfal, sitta miktubin minni u sitta ohra mill-pinna ta' zijuwwi, Joseph Sant. Il-ktieb huwa HOLM QABEL l-IRQAD u huwa mzewwaq bi tpingijiet ta' Clifford Xuereb u Dahla ta' Alfred Massa, President attwali tal-Ghaqda Poeti Maltin. Il-ktieb huwa pubblikazzjoni tal-Five Star Ltd. u jinbiegh fil-hwienet tal-kotba lokali.


It-tieni ktieb huwa workbook bl-isem ta' ORA! (Volume 2). Mela huwa tkomplija tal-ktieb ORA! (Volume 1) li hareg fl-2007. Huwa intiz l-aktar ghal dawk li qed jippreparaw ghall-ezami tat-Taljan fil-livelli Intermedju u
Avvanzat, imma anki ghal dawk li qed jahdmu ghat-Taljan (livell SEC). Bhall-ewwel volum jinkludi fih comprehensions, siltiet li jwasslu ghat-taqsira, esercizzji grammatikali, taqsimiet iddedikati lil aspetti differenti tal-kultura Taljana u partijiet li jghinu lil dak li jkun biex itejjeb l-idjoma Taljana. Dan kollu mehud minn gazzetti u rivisti Taljani recenti. Hemm ukoll taqsimiet b'titli li jservu ghall-komponiment generali. ORA! 1 kien maqsum fi tliet taqsimiet li ttrattaw: l-Esperjenza Religjuza; l-Arti fis-sens wiesa'; u l-Problemi Socjali. ORA! 2 jittratta tliet taqsimiet godda: l-Ekonomija u n-Numri; ir-Relazzjoni taghna mal-Ambjent Madwarna; u it-Teknologija. Kull volum jista' jinxtara mid-De La Salle Bookshop.


Sono appena usciti dalla mia penna due altri libri. Il primo e' una raccolta di racconti per bambini, sei dei quali sono stati scritti da me e altri sei dal mio zio, Joseph Sant. Il libro si chiama HOLM QABEL L-IRQAD (Sogni Prima di Dormire) ed e' illustrato da Clifford Xuereb, con una Introduzione del Presidente attuale dell'Associazione dei Poeti Maltesi, Alfred Massa. Il libro e' pubblicato da Five Star Ltd.


Il secondo libro e' un quaderno di lavoro e si chiama ORA! (Volume 2). Si allaccia percio' a ORA! (Volume 1) che e' stato pubblicato nel 2007. E' una pubblicazione intesa per gli studenti che si stanno preparando per gli esami di italiano ai livelli intermedio e avanzato, ma anche a quelli che si preparano per l'italiano SEC. Come il primo volume ORA! 2 e' composto da brani (presi tutti da giornali e riviste italiani recenti) che avviano alla comprensione e al riassunto, esercizi di grammatica, sezioni dedicate ad aspetti diversi della civilta` italiana e altre sezioni intese al miglioramento dell'idioma italiano. Ci sono anche parti che servono come spunto al tema generale. ORA! 1 trattava tre materie principali: L'Esperienza Religiosa; Le Arti; e I Problemi Sociali. ORA! 2 tratta tre nuove materie: Eonomia e Numeri; Il Nostro Rapporto con l'Ambiente Intorno; La Tecnologia. Ogni volume si puo` trovare dalla Libreria De La Salle, Cottonera.