Saturday, October 20, 2012

Sponde Amanti - Ġabra ta' poeżiji ġdida

Għadu kemm ġie ppubblikat il-ktieb SPONDE AMANTI, ġabra ta' poeżiji bit-Taljan mill-pinna ta' Mario Attard u Patrick Sammut. Dan il-ktieb jiġbor b'kollox 42 poeżija, 21 kull awtur. Għandu Introduzzjoni mill-kittieb u poeta Taljan kontemporanju Amerigo Iannacone, u preżentazzjoni moderna, xogħol ta' Hilary Spiteri.

Mill-kumment ta' Iannacone:


"Quella di Mario Attard è una poesia soffusa da un velo di malinconia e piú volte, scorrendo le pagine del libro, ci imbattiamo in termini come “triste”, “malinconia”, “mesto” e simili. Troviamo testi intitolati “Crisantemi”, “L’autunno”, “L’inverno”, “Il Due Novembre”, dove lo spirito sensibile del poeta si lascia catturare dal sentimento del tempo che scorre ineluttabile... C’è, nella poesia di Attard, una malinconia struggente, ma che gli deriva, piú che dal suo specchiarsi nella caducità delle foglie autunnali e nel tempo che ci consuma, dall’osservazione della ruota del mondo che gira in senso sbagliato, con una società egoista e disattenta ai bisogni altrui. Perché lo spirito sensibile di Attard non resta indifferente alle sofferenze umane.""Nella poesia di Patrick Sammut vivono gli affetti familiari, l’amore per il figlio, per la mamma, per la sua donna, e poi c’è grande disponibilità verso gli altri, verso gli amici, verso la società che circonda il poeta, c’è perfino un sentimento quasi paterno nei riguardi degli alunni. Sammut è un poeta che sa apprezzare le piccole cose, le gioie fugaci, come la serenità ispirata dal figlioletto che prende il latte... Quella di Patrick Sammut è una poesia consapevole e attenta all’uomo, alla società, alla natura. Non si chiude in sé stessa ed è aperta all’ottimismo e alla speranza."

Kummenti ta' Alfred Massa:

Dwar il-poeżiji ta' Mario Attard:

"Iżda ma jonqosx l-interess fil-bniedem ta’ żmienna, bħalma ma tonqosx it-tama u x-xewqa għal dinja aħjar.  Attard  jinkwieta  jara  bnedmin  jagħlqu
għajnejhom quddiem il-problemi tal-oħrajn.  Il-versi Per un amico, Se non ora quando? u Come le vele huma eżempji ċari.

Wieħed jinnota wkoll fil-poeżija ta’ Mario Attard ċerta spiritwalità li Iannacone jseħilha spiritwalità  fraġiskana.  Imma mbagħad għandna dik l-ispiritwalità (jew reliġjożità) diretta bħal Maria, A cinquan’anni compiuti u 2 novembre.  Tema oħra ttrattata fil-poeżiji ta’ Attard hija l-imħabba tiegħu lejn in-natura -  Sotto il legno della croce u Spazi confusi."

Dwar il-poeżija ta' Patrick Sammut:

"Patrick Sammut min-naħa l-oħra jinħass xi ftit aktar romantiku fis-sens wiesa’ tal-kelma.  Ċertament, tispikka l-imħabba tiegħu lejn il-familja; lejn ommu li ħalliet din id-dinja (Il tuo sguardo), lejn martu u lejn uliedu.  Il-ferħ patern il-poeta jesprimih fil-versi Appuntamento notturno meta minn fommu toħroġ l-għajta ta’ ringrazzjament lill-Ħallieq hekk kif jara f’idejh il-frott ta’ mħabbtu u ta’ mħabbet martu.

Sammut hu konxju mill-problemi ta’ madwaru; b’danakollu, it-tama għall-ġejjieni aħjar ma tonqsux kif jurina fil-poeżija A Pasqua; suġġett minnu nnifsu ottimist, speċjalment għalina l-insara.  Imma l-idea ta’ “jum ġdid” tinħass f’diversi poeżiji bħal L’uccello del mattino u A quest’ora del mattino."

Kummenti ta' Alfred Palma:

Attard "is essentially romantic school,  and most his poetry is suffused in a thick veil of purple hues. Sotto l’Ombra della Croce is an anguished and painful cry, whilst L’Autunno is replete with sweet-sad nostalgia. Crisantemi reminds me of Puccini’s beautiful elegiac Intermezzo Sinfonico of the same name, L’Albero di Natale is also highly nostalgic, whilst the last poem Il due novembre betrays the poet’s contemplation or, rather, preoccupation with a life that is unquestionably short and ephemeral, a life that will finally elude everything as it rushes on to its inevitable end."

"Patrick Sammut takes over the second section of the book, also with 21 poems. Sammut’s verse is at its best in the  poetic style adopted, a style in which the poet can express himself with utter freedom, to either sing praises or otherwise lash out mercilessly at whatever is alien to his overall views of life and what makes it worth living. He often extols love and thoroughly enjoys lavishing it on his family, his friends and on nature itself. He lashes out against social shortcomings, forever dreaming, as every poets does, of better things as these invariably get  worse."

Il-ktieb jiswa 6 ewro u min huwa interessat jakkwista kopja jista jikteb lili fuq sammutpatrickj@gmail.com. Jirċevih bil-posta d-dar.Thursday, October 18, 2012

L-Għaqda Poeti Maltin taħtar Membru Onorarju ġdidIl-mistieden speċjali u Membru Onorarju ġdid, Rigu Bovingdon.


Il-President tal-Għ.P.M., Charles Magro.


Il-kantant Paul Buhagiar.

Nhar il-Ħamis, 18 ta’ Ottubru, fis-7 p.m., fis-sala ewlenija tas-Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerċ, l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija u Mużika li matulha ħatret lis-Sur Rigu Bovingdon bħala Membru Onorarju tagħna. Il-lejla infetħet mill-President tal-Għ.P.M., is-Sur Charles Magro, li fid-diskors tiegħu fakkar li l-Għaqda ilha mwaqqfa sa mill-1975 u li matul dawn is-snin kollha ħatret bosta Membri Onorarji bħal Karmenu Vassallo, Ġorġ Zammit, Ġużè Aquilina, Ġużè Chetcuti, Wallace Gulia, Ġorġ Pisani, patri Wistin Born, imma anki oħrajn reċenti bħal V.M. Pellegrini, Carmel Mallia, Ġianninu Cremna, il-Kan. Joe Meilaq, Kelinu Vella Haber, Marċell Mizzi, Alfred Palma, Lina Brockdorff u Peter Caruana. Magro fakkar ukoll li matul dawn is-snin l-Għaqda gawdiet prestiġju kbir bħalma kienu l-għaxar edizzjonijiet tal-Premio Città di Valletta li kien taħt il-Patroċinju tal-President ta’ Malta u li kien jingħata lil personalitajiet li jkunu eċċellaw f’oqsma artistiċi differenti. Magro sostna li isem l-Għ.P.M. huwa magħruf u maħbub anki barra minn Malta, inkluż fl-Awstralja, fejn għandha wkoll il-membri tagħha. Qal ukoll li l-ħatra ta’ Bovingdon bħala Membru Onorarju żgur għandha sservi ta’ spinta lill-istess Għaqda biex isimha jkompli jinfirex fil-kontinent Awstraljan.

Il-lejla tmexxiet mis-Sinjura Miriam Ellul, il-P.R.O., li qrat ukoll bijografija tal-mistieden speċjali. Is-Sur Paul Buhagiar ipprovda l-intervalli mużikali b’kanzunetti b’ilsna differenti. Waqt il-lejla l-membri preżenti qraw xi poeżiji minn tagħhom bit-tliet ilsna ewlenin, waqt li tkellmu fil-qosor dwar l-isfond tal-poeżiji tagħhom. Il-lejla laħqet il-quċċata meta Rigu Bovingdon qara waħda mill-poeżiji tiegħu, miktuba b’Malti mill-isbaħ u mirqum. Wara, il-President, Charles Magro, u l-viċi-President, Patrick Sammut, ippreżentaw id-diploma ta’ ħatra bħala Membru Onorarju tal-Għaqda Poeti Maltin lil Rigu Bovingdon, flimkien ma’ xi kopji tal-antoloġiji poetiċi li l-Għaqda ppubblkat matul is-snin u medalja. F’diskors qasir, Bovingdon esprima l-ħajr tiegħu għall-fiduċja li l-Għ.P.M. wriet fih u ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jiftakru f’dawk il-Maltin kollha li ħallew lil art twelidhom biex bnew il-familji tagħhom f’pajjiżi barranin, imma li xorta baqgħu jħobbu lil Malta b’qalbhom kollha. Fl-aħħar is-Sur Rigu Bovingdon ippreżenta lill-President tal-Għ.P.M. ċekk ta’ 100 Ewro bħala turija ta’ ħajr lill-Għaqda.
 

Wednesday, October 17, 2012

2 Lejliet ta' Poeżija mill-Għaqda Poeti Maltin

L-Għaqda Poeti Maltin tkompli bil-programm ta' attivitajiet tagħha. 

Għada, il-Ħamis 18 ta' Ottubru, se ttella' Lejla ta' Poeżija li fiha membru tagħha, is-Sur Rigu Bovingdon, se jingħata l-ġieħ ta' Membru Onorarju. Is-serata se ssir fis-Sala tas-Soċjeta`tal-Arti Manifattura u Kummerċ, fi Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. Tibda fis-7 p.m.

Nhar il-Ġimgħa 26 ta' Ottubru, dejjem fis-7 p.m., l-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, se ttella' Lejla ta' Poeżija oħra, din id-darba biex tfakkar il-100 sena mit-twelid tal-poeta Għawdxi, Anton Buttigieg. Il-post se jkun fir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta, wara r-Rotunda. 

Fiż-żewġ okkażjonijiet dawk li jattendu se jkollhom ukoll ħin biex jaqraw il-poeżiji tagħhom. Waqt is-serata f'ġieħ Anton Buttigieg jistgħu jinqraw kemm poeżiji tal-poeta kif ukoll poeżiji dwar dan il-"Poeta tan-Natura" miktubin minn dawk li jattendu.

Kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b'xejn.